اشیا

لغت‌نامه دهخدا

اشیا. [ اَش ْ ] (ع اِ) صورتی از اشیاء ج ِ شی ٔ است که در فارسی شاعران همزه ٔ آخر آنرا بضرورت وزن یا قافیه کردن با کلمه های مختوم به الف حذف کنند :
مجوی از وحدت محضش برون از ذات او چیزی
که او عامست و ماهیات خاص اندر همه اشیا.

ناصرخسرو.


اگرچه بیعدد اشیا همی بینی در این عالم
ز خاک و باد و آب و آتش از کانی ّ و از دریا.

ناصرخسرو.


ازبهر وجود تو که سرمایه ٔ اشیاست
نشگفت که در خانه نشانند عدم را.

انوری .


فلک ز جور تو سازد لطیفهای وجود
مگر که منبعجود تو مصدر اشیاست ؟

انوری .


آنچه در کونست زاشیا وآنچه هست
وانما جان را بهر حالت که هست .

مولوی .


و رجوع به اشیاء و شی ٔ شود.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما