ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشکفتن

لغت‌نامه دهخدا

اشکفتن .[ اِ ک ُ ت َ ] (مص ) شکفته شدن . || شکوفه آوردن . (از فرهنگ نظام ). شکفتن . رجوع به شکفتن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ