ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشقودره لی

لغت‌نامه دهخدا

اشقودره لی . [ اِ دَ رَ ] (اِخ ) نام خاندانی که از اوایل قرن 12 هَ . ق . تا اوائل قرن 13 هَ . ق . در ایالت اشقودره فرمانروائی کرده اند. مؤسس حکومت آنان محمدپاشا بود که اصلاًاز ازبکها بشمار میرفت . رجوع به قاموس الاعلام شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ