ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشغی

لغت‌نامه دهخدا

اشغی . [ اَ غا ] (ع ص ) مرد ناهموار و دراز دندان . مؤنث : شَغْواء، شَغْیاء. ج ، شُغْو. (منتهی الارب ). ذوالشغا. (اقرب الموارد). رجوع به شغا شود. مرد که دندانهای پست و بلند و پیش و پس رفته دارد و آن عیب است . (از اقرب الموارد ذیل شغا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ