ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشرفیه

لغت‌نامه دهخدا

اشرفیه . [ اَ رَ فی ی َ ] (اِخ ) تلی است در جانب شرقی بیروت که چند خانوار در آنجاسکونت دارند و یکی از محلهائی است که در آن در جلو نهرالکلب بندهائی برای تقسیم آب بر قسمت جنوبی دیه های اطراف بسته اند. (از ضمیمه ٔ معجم البلدان ص 283).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ