ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشتیب

لغت‌نامه دهخدا

اشتیب . [ اِ ] (اِخ ) نام قصبه ای از استان اسکوب ناحیه ٔ قوصوه است و تقریباً در 70 هزارگزی جنوب شرقی آن و در 32 هزارگزی مشرق کوپریلی است . نام قدیم آن آستیبوس بوده و در تاریخ 784 هَ . ق . در روزگار سلطنت خداوندگار غازی بدست تیمورتاش یکی از ازبکهای روم ایلی مفتوح شد. رجوع به قاموس الاعلام شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ