ترجمه مقاله

اشتراق

لغت‌نامه دهخدا

اشتراق . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) قدید کردن گوشت و نهادن آن در آفتاب تا خشک گردد. (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله