ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشتباهی

لغت‌نامه دهخدا

اشتباهی . [ اِ ت ِ ] (ص نسبی ) وهمی . مبهم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ