ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشتباب

لغت‌نامه دهخدا

اشتباب . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) جوان گردانیدن : اشتب اﷲ قرنه ؛ جوان گرداند او را خدای . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ