ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشاءة

لغت‌نامه دهخدا

اشاءة. [ اَ ءَ ] (اِخ ) موضعی است و یاقوت گوید: گمان برم که در یمامة و یا در بطن الرمة است . (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ