ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسکودری

لغت‌نامه دهخدا

اسکودری . [اِ دِ ] (اِخ ) (مادام ) نام زوجه ٔ اسکودری شاعر فرانسوی است . وی در فن نثر مهارت تام داشت . بعض منشآت وی را جمع و نشر کرده اند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ