ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسویاتسلاو

لغت‌نامه دهخدا

اسویاتسلاو. [ اِس ْ ت ُ ] (اِخ ) یکی از شاهزادگان روسیه . وی بعنوان شاهزاده ٔ کبیر در سنه ٔ 945 م . جانشین پدر خود ای ُگر شد و تاسنه ٔ 964 م . مادر وی اُلگا، قیمه ٔ او بود و در اثر دعوت و تحریک امپراطور قسطنطنیه به بلغاریان اعلان جنگ داده پیروز شد و مرکز آنان را ضبط کرد. آنگاه با امپراطوری روم به کشمکش پرداخت و بجنگ و جدال قطعه ٔ تراکیا را ضبط و تاراج کرد و تا سال 979 تا ادرنه پیشرفت کرد ولی یک سال بعد یان زمسکی امپراطور روم وی رامغلوب ساخت ، در نتیجه بلغارستان از چنگ او بدر رفت و پس از عودت به کیف در سال 972 بزد و خورد با پچنگ ها پرداخت و در اثنای کارزار درگذشت . || اسویاتسلاو دوم ، یکی از شاهزادگان کبیر روسیه ، پسر یاروسلاو اول . وی در ابتدای حال پرنس چرنیکوف بود. در سال 1073 م . برادر خود را طرد کرد و شاهزاده ٔ کبیر روسیه گردید، ولی در سنه ٔ 1076 برادر او بازگشت و ملک خویش را بازگرفت . || اسویاتسلاو سوم ، یکی از شاهزادگان روسیه ، پسر وسولود. وی از 1179 م . تا 1193م . بسمت شاهزاده ٔ کبیر در شهر کیف حکمرانی میکرد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ