ترجمه مقاله

اسنوی

لغت‌نامه دهخدا

اسنوی . [ اِ ن َ وی ی ] (اِخ ) شیخ فقهای مصر بود. متوفی بسال 773 هَ . ق . (حبیب السیر چ هند ج 3 جزو2 ص 9).
ترجمه مقاله