ترجمه مقاله

اسفرائینی

لغت‌نامه دهخدا

اسفرائینی . [ اِ ف َ ] (اِخ ) ابوالقاسم محمدبن فضل . از اهل ادب و شعر. پسر ابوالعباس فضل بن احمد اسفرائینی است و عتبی در تاریخ یمینی پنج بیت از مؤملی کاتب که در مرثیه ٔ این اسفرائینی گفته ، نقل میکند و آنها را بوزن و قافیه ٔ دو بیتی که ابوالقاسم اسفرائینی مزبور گفته بود سروده و بدانها ضمیمه کرده است . (تعلیقات حدائق السحر ص 92).
ترجمه مقاله