ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسطاث

لغت‌نامه دهخدا

اسطاث . [ اُ ] (اِخ ) او راست : نقل شرح امقیدورس از کتاب الکون و الفساد ارسطو بعربی . نقل کتاب الحروف (الهیّات ) ارسطو برای کندی . نقل کتاب الحقن تألیف سورونوس بعربی و آن را حنین اصلاح کرده است . (تاریخ الحکماء قفطی چ لیبسک ص 40 س 20، ص 42 س 2 و ص 94 س 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ