ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسطاث

لغت‌نامه دهخدا

اسطاث . [ ] (اِخ ) نام یکی از شاگردان بقراط. (ابن الندیم ). در تاریخ الحکماء قفطی آمده (ص 94): و من تلامیذ بقراط لاذن ماسرجس ساوری فولس و هو اجل ّ تلامیذه و خلیفته اسطاث غورس .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ