ترجمه مقاله

استوارداشته

لغت‌نامه دهخدا

استوارداشته . [ اُ ت ُ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) مؤتمن . رجوع به ترکیب استوار داشتن ذیل استوار شود.
ترجمه مقاله