ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استحاله پذیری

لغت‌نامه دهخدا

استحاله پذیری . [ اِ ت ِ ل َ / ل ِ پ َ ] (حامص مرکب ) قبول استحاله .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ