ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استاعلم

لغت‌نامه دهخدا

استاعلم . [ اُ ع َ ل َ ] (اِ مرکب ) پاره ٔ دزدیده ٔ خیاط.
- استاعلم کردن ؛ دزدیدن خیاط، قسمتی از جامه ٔ نابریده را. رجوع به استادعلم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ