ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسباری

لغت‌نامه دهخدا

اسباری . [ اَ ] (ص نسبی ) منسوب به قریه ٔ اسبار. (انساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ