ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

از آن کجا

لغت‌نامه دهخدا

از آن کجا. [ اَ ک ُ ] (حرف ربط مرکب ) از آنکه . بعلت آنکه . بجهت آنکه . از برای آنکه :
تنم خمیده چو ذالست از آن کجا زلفت
بدال ماند و خالت چو نقطه بر سر ذال .

معزی .


در و یاقوت من از همت و جود تو سزد
زان کجا همت و جود تو چو بحر است و چو کان .

؟ (از آنندراج ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ