ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ازدب

لغت‌نامه دهخدا

ازدب . [ اَ دَ ] (اِ فعل ) مگیر. (دستور الفضلاء). مگیر و مکش . (اداة الفضلاء) (شعوری از محمودی ). مؤلف مؤید الفضلاء و آنندراج گوید: در این لغت شبهه است که فارسی است یا ترکی ، غالب آن است که ترکی است - انتهی . لکن در ترکی چنین کلمه ای نیست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ