ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارفاقاً

لغت‌نامه دهخدا

ارفاقاً. [ اِ قَن ْ ] (ع ق ) از روی اِرفاق . به رفق و مدارا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ