ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارسباران

لغت‌نامه دهخدا

ارسباران . [ اَ رَس ْ ] (اِخ ) نام جدید بخشی است در شمال آذربایجان ، استان سیم که شاخه های رود ارس از آن جاری شده به ارس میریزند و آنرا پیشتر قراجه داغ میگفتند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ