ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارسال

لغت‌نامه دهخدا

ارسال . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ رَسَل . پاره های چیزی : جائت الخیل ارسالاً؛ ای قطیعاً قطیعاً. || بندهای نی :
زبُسّد بزرینه نی دردمید
به ارسال نی داد دم را گذر.

لوکری .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ