ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارذل

لغت‌نامه دهخدا

ارذل . [ اَ ذَ ] (ع ن تف ) نعت تفضیلی از رذالت . رذیل تر. خوارتر. (ربنجنی ) (مهذب الاسماء). زبون تر. (غیاث ). پست تر. اخس . دون تر. ادنی . فرومایه تر. اَشرط: ارذل ناس . ارذل قیم . || ناکس تر. (غیاث ). || احقر. || (ص ) رذل . رذیل . ناکس . فرومایه . بلایه از هر چیزی . || بسیار فرومایه و ناکس . (آنندراج ). ج ، اراذل ، ارذلون (مهذب الاسماء)، ارذلین .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ