ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اردل

لغت‌نامه دهخدا

اردل . [ اَ دَ ] (اِخ ) نام قصبه ای بجنوب غربی ده کرد (شهر کرد). || ناحیه ای در کوهستانهای بختیاری در جنوب شرقی کاج . || از نواحی مازندران . رجوع بسفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 129 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ