ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارحاب

لغت‌نامه دهخدا

ارحاب . [ اِ ] (ع مص ) فراخ گردیدن . (منتهی الارب ). فراخ شدن سرای .(تاج المصادر بیهقی ). || فراخ گردانیدن . (منتهی الارب ). فراخ کردن چیزی . (تاج المصادر بیهقی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ