ترجمه مقاله

ارتیشدار

لغت‌نامه دهخدا

ارتیشدار. [ اَ ] (ص ، اِ) (مأخوذ از ارتیشتر پهلوی ) لشکری و سپاهی را گویند. (جهانگیری ) (برهان قاطع) :
هنرورزند شاد ارتیشداران
سلح پرور پیاده با سواران .

زراتشت بهرام پژدو.


ترجمه مقاله