ترجمه مقاله

ارتیشتاران سردار

لغت‌نامه دهخدا

ارتیشتاران سردار. [ اَ س َ ] (پهلوی ، اِ مرکب )عنوان سردار کل سپاه ایران بزمان ساسانیان . ارتشتاران سالار. رجوع به ایران در زمان ساسانیان ص 81 شود.
ترجمه مقاله