ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتوناس

لغت‌نامه دهخدا

ارتوناس . [ ] (اِ) بیونانی ، طین قیمولیا یعنی گِل ِ جزیره ٔ سیمل که امروز آن جزیره را ارژان تی یر نامند و در بصره این خاک را طین الحر خوانند و آن بر سه گونه است : طین ارمنی و طین سلجماسه و طین اشبانیا (اسپانیول ) و گاه از طین قیمولیا، طین سیراف را خواهند. رجوع به طین قیمولیا و ترجمه ٔ ابن بیطار (لکلرک ) ج 2 ص 423 دو سطر به آخر مانده شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ