ترجمه مقاله

ارتش

لغت‌نامه دهخدا

ارتش . [ اَ ت ِ ] (اِ) لغتی که در این ایام به مجموع سپاهیان مملکت داده اند . رجوع به ارتشتار و ارتیشدار شود.
ترجمه مقاله