ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتشام

لغت‌نامه دهخدا

ارتشام . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) مهر کردن غله و آنچه بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). مهر کردن غله را در خرمن گاه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ