ترجمه مقاله

اران

لغت‌نامه دهخدا

اران . [ اَ ] (اِخ ) از نواحی کارکَنده ساری . (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 121 و 129).
ترجمه مقاله