ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اذ

لغت‌نامه دهخدا

اذ. [ اَذذ ] (ع مص ) بریدن با شمشیر و جز آن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ