ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ادب خانه

لغت‌نامه دهخدا

ادب خانه . [ اَ دَ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) دبستان . مکتب . || مقعدة. طهارت گاه . مذهب . مرفق . خلا. خَلاء. مِرحاض . مبال . مستراح . بیت الخلاء.خلاجای . بیت التخلیه . کابینه . آبدست جای . حاجتگاه . حاجت خانه . نهانخانه . مَخبرَه . وضوگاه . مَخرَءَة. آبخانه . مبرز. قدمگاه . تشت خانه . بیت الفراغ . حَش ّ. کنیف . متوضا. جائی . سَرِ آب . رجوع به متوضا شود :
چند پاس ادب کسی دارد
انجمن نیست این ادب خانه .

سلیم (از آنندراج ).


بمتابعت لغت نامه ها آورده شد و معنی شعر مفهوم ما نیست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ