ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اخلاصی

لغت‌نامه دهخدا

اخلاصی . [ اِ ] (ص نسبی ، اِ) قسمی درهم و شاید درهم اخلاصیه یعنی درهم قل هواللهی باشد : بدین یک بیت او را صدهزار درم اخلاصی داد. (تاریخ بیهق ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ