ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اخرف

لغت‌نامه دهخدا

اخرف .[ اَ رَ ] (ع ن تف ) نعت تفضیلی از خَرِف . خَرِف تر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ