ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اختضام

لغت‌نامه دهخدا

اختضام . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بریدن . قطع کردن . || بریدن راه برفتن . || قطع کردن شمشیر چیزی را از حدت : السیف یختضم جفنه ؛ شمشیر می برد و میخورد نیام خود را از جهت تیزی و حدتی که دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ