ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اختصام

لغت‌نامه دهخدا

اختصام . [اِ ت ِ ] (ع مص ) با یکدیگر خصومت کردن . (تاج المصادربیهقی ) (زوزنی ). تخاصم . دشمنی کردن . || پیکار کردن . جدل کردن با کسی . || شمشیر نیام را خوردن از تیزی . (تاج المصادر بیهقی ). اختضام .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ