ترجمه مقاله

اخباز

لغت‌نامه دهخدا

اخباز. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ خبزة. (دستورالاخوان قاضی بدر محمد دهار).
ترجمه مقاله