ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احکام القرآن

لغت‌نامه دهخدا

احکام القرآن . [ اَ مُل ْ ق ُرْ ] (ع اِ مرکب ) کتاب در ذکر احکام که در قرآن آمده است : کتاب احکام القرآن از اسماعیل بن اسحاق قاضی . کتاب احکام القرآن بر مذهب مالک . کتاب احکام القرآن از احمدبن المعذل . کتاب احکام القرآن از ابوبکر رازی بر مذهب اهل عراق . کتاب احکام القرآن از امام عبداﷲ محمدبن ادریس شافعی . کتاب مجرد احکام القرآن از یحیی بن آدم . کتاب احکام القرآن از کلبی و آن را از ابن عباس روایت کرده است . کتاب ایجاب التمسک باحکام القرآن از یحیی بن اکثم . کتاب احکام القرآن از ابوثور ابراهیم بن خالد. کتاب احکام القرآن از داودبن علی . کتاب الایضاح عن احکام القرآن . (ابن الندیم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ