ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احمر

لغت‌نامه دهخدا

احمر. [ اَ م َ ] (اِخ ) نام چند تن از صحابه است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ