ترجمه مقاله

احمدشاه

لغت‌نامه دهخدا

احمدشاه . [ اَ م َ ] (اِخ ) ابدالی . رجوع به احمدشاه افغان .... شود.
ترجمه مقاله