ترجمه مقاله

احمدشاه بهمنی

لغت‌نامه دهخدا

احمدشاه بهمنی . [ اَ م َ هَِ ب َ م َ ] (اِخ ) ثانی . او پس ازمرگ پدر خویش محمودشاه ثانی بسال 924 هَ . ق . سلطنت یافت و سه سال حکم راند و در 927 هَ . ق . درگذشت .
ترجمه مقاله