ترجمه مقاله

احمدشاه بهمنی

لغت‌نامه دهخدا

احمدشاه بهمنی . [ اَ م َ هَِ ب َ م َ ] (اِخ ) ثالث . پانزدهمین از سلاطین بهمنی کلبرگه (924 تا 927 هَ . ق .).
ترجمه مقاله