ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احدیةالکثر

لغت‌نامه دهخدا

احدیةالکثر. [ اَ ح َ دی ی َ تُل ْ ک َ ] (ع اِ مرکب ) معنی آن واحدی است که در آن کثرت نسبیّه تعقل شود و آن را مقام الجمع و احدیةالجمع نامند. (تعریفات ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ