ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اجدم

لغت‌نامه دهخدا

اجدم . [ اِ دَ ] (ع صوت ) کلمه ای است که اسب را بدان زجر کنند تا پیش رود. و اصل آن هِجْدَم ْ باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ