ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اجدام

لغت‌نامه دهخدا

اجدام . [ اِ ] (ع مص ) اجدام فرس ؛ زَجر کردن اسب بکلمه ٔ «اِجْدَم ْ». رجوع به اِجْدَم ْ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ