ترجمه مقاله

اجاح

لغت‌نامه دهخدا

اجاح . [ اَ/اِ/اُ ] (ع اِ) وجاح . پرده . (مهذب ). پوشش . پوشنده ٔ چیزی .
ترجمه مقاله